Chia Buồn

Nam Mô tiếp Dẫn Đạo sư Adida Phật xin đức Phật thuỳ từ phóng ngọc hào quang tiếp dẫn cho Vong Linh Robert B. Seaton vãng sanh về nơi Ngài đang thuyết pháp, miền cực kỳ an lạc của Ngài. Nam Mô Adida Phật.

Tì Khưu Ni Thich Hạnh Trì. Peace Temple. I’m for world Peace Foundation.


Leave a Comment