Giới Thiệu Chùa Liên Tâm, Phần Lan Do TT Thích Hạnh Bảo làm trụ trì

Video này được HT Thích Như Điển giới thiệu và Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện tại Chùa Liên Tâm, Phần Lan ngày 06/6/2019.

Leave a Comment