Hình ảnh từ thiện tại Xã Đường Âm, Hà Giang.

Do doctor Chung của Bệnh Viện Đa Khoa tổ chức cho I am for World Peace Foundation, cùng với sự tài trợ của quí Phật tử và Tinh that Hoa Binh, Fremont, California.

Xin chân thành cảm niệm công đức lành của quí vị thí chủ.
Nguyện cầu Tam Bao từ bi gia hộ cho toàn thể quí vị và gia đình được nhiều may mắn, thành công và hạnh phúc trong đức từ bi của Tam Bảo. Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát.
Nam Mô Adida Đà Phật.

Tikheoni Thích nữ Hạnh Tri.

Leave a Comment