BIẾT ĐỂ LÀM GÌ?

BIẾT ĐỂ LÀM GÌ?

 

 Pháp ThuậnThiền sư Việt nam, sống vào cuối thế kỷ thứ 5 và đầu thế kỷ thứ 6. Khi Tổ Tỳ-ni-đa-lưu-chi đến Việt Nam gặp sư ở chùa Pháp Vân, Tổ hỏi:

– Ông tánh gì? [‘tánh’: họ hay bản tánh].
Sư hỏi lại Tổ:

Hòa thượng tánh gì?

– Ông không có tánh sao?

– Tánh thì chẳng không, hòa thượng làm sao biết?

– Biết để làm gì?

Sư bỗng nhiên tự tỉnh, liền sụp xuống lạy. Tổ Tỳ-ni-đa-lưu-chi ấn chứng, sư trở thành đời thứ nhất của dòng Thiền thứ nhất ở Việt Nam.

 (Thiền Sư Việt Nam)

Leave a Comment