CÂY BÁCH

CÂY BÁCH

 

Một ông tăng hỏi Thiền sư Triệu Châu, “Thế nào là đại ý Phật pháp?” Triệu Châu đáp, “Cây bách trước sân.”

Thoạt nghe như Triệu Châu đang chỉ cây bách trước sân như một ngoại vật, nhưng sự thật chẳng có gì qui định là “trong” hay “ngoài”. Triệu Châu trở thành cây bách và cây bách trở thành Triệu Châu .

 Thiền sư Đạo Nguyên (Dogen,1200-1253) nói:

 Học Phật pháp là học chính mình.

 Học chính mình là quên chính mình.

 Quên chính mình là trở thành một với
Đại Tâm vô biên.

 Khi tự quên mình, Triệu Châu trở thành một với cây bách vô biên, vô lượng. Không cần nói ai cũng biết rằng tinh thần này không những chỉ áp dụng cho cây bách mà còn áp dụng cho cả mọi sự vật.

 (Thiền Ngữ Thiền Tự)

Leave a Comment