Đạo Đức là nền tảng của hạnh phúc. Tikheoni thich Nữ Hạnh Trì.

Đạo Đức là nền tảng của hạnh phúc. Tikheoni thich Nữ Hạnh Trì.

Chúng ta phải cố gắng tu tập và dạy con mình đừng bao giờ nghĩ tới những hành động gian tà để làm chính nó và nhiều người phải khổ.

Xin quí vị xem và nên gởi cho mọi người xem để họ dạy con duy trì nền đạo đức.
Phật cho 5 giới cấm là

1. Không sát hại chúng sanh
2. Không trộm cướp
3. Không làm chuyện tà dâm (sexual mist conduct)
4. Không nói dối
5. Không dùng các chất say ma tuý và rượu chè cờ bạc.

Tất cả 5 điều trên đều là bùa hộ mạng vô hình của chúng ta.

Nhìn đến tất Cả các nước Văn Minh thì nước nào cũng cấm 5 điều này.
Đâu chỉ mình đạo Phật mà nói là khó?
Xin nguyện cầu Tam Bao gia hộ cho quí vị được nhiều may mắn, thành công và bình an hạnh phúc trong đời này.
Nam Mô Adida Phật.
Tikheoni thich Nữ Hạnh Trì.

Leave a Comment