Em bé bệnh cùi

Em bé bệnh cùi
Tim em nho nhỏ
Thân của rừng xanh
Linh của đất đỏ
Hồn của sương mai
Em là động cơ khơi dậy tình thương
Là năng lực của lòng bố thí
Ai thấy được tiền kiếp,
Sẽ biết được hiện thân
em là sự hy sinh
Giúp người tìm đến đạo

 – Thích Nữ Hạnh Trì

Leave a Comment