Phải tin vào Tam Bảo – Thích Nữ Hạnh Trì

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Có người nói:
Tin Phật 100%
Tin Pháp 100%
Tin Tăng 0% (Tăng đâu có hơn gì tôi. Còn thua tôi nữa. Vì tôi còn có lòng tin đối với chính tôi, nhưng tôi không tin Tăng có nghĩa là Tăng thua tôi rồi)

Bây giở tự hỏi:
Do đâu có Phật?
Ai nói cho tôi biết về Phật?

Trả Lời là Tăng nói cho tôi biết đến Phật.

Ai viết sách cho tôi đọc về Phật?

Trả Lời: Tăng viết sách, cho tôi đọc về Phật, hoặc nghe Tăng giảng về Phật.

Không tin tăng là không thể có thực sự (ĐỨC) tin vào Phật. Người này thiếu đức tin vào Tam Bảo. Không tin Tăng cũng không thể tin các pháp được vì cũng do Tăng đem sách tới cho mình.

Tóm lại người này hoàn toàn thiếu đức tin vào Tam Bảo.

Ngày xưa cách đây 30 năm khi sư cô đang làm tri khách cho tu Viện Kim Sơn vào ngày lễ Phật Đản thì có 1 ông cao lớn lắm, mặc đồ suite tới đứng trước sân nói bô bô:

“Nghe nói Tu Viện Kim Sơn rất đẹp, tôi lên xem cho biết chứ tôi chỉ tin Phật, tin Pháp, nhưng cũng có nhiều pháp nhảm không thể tin được, như chú đại bi chẳng hạn. Mấy ông tăng thời nay chỉ là phàm phu tăng. Tôi không tin.”
Sư cô trả lòi “Không tin tăng? Ai đâu bắt ông tin? Cũng không bắt ông lên đây để phải giằn mặt chư tăng. Tăng là Bậc Thầy của Trời và người” Ông thọ 5 giới chưa?
Trả Lời: Tôi không tin tăng nên không qui y.”
SC: ” Vậy ông đọc sách Phật mà không qui y là ông mang tôi “TRỘM” Pháp. Trộm Pháp của Đức Thế Tôn Phật để đi nói giảng lại cho người khác về đạo để người ta tin ông là gạt. Tội trộm Pháp nặng hơn trôm tiền. Vì Pháp Bảo là vô giá và là tâm, tâm là vô lượng. Ông không thể trả được. Cái này thuộc vô minh đó.

May cho ông ta vì sư cô làm tri khách hôm đó.
Sư cô nói: Phật đã nhập niết bàn rôi, ông tới chùa không gặp Phật chị gặp tăng mà không tin tăng thì tới làm gì?
Pháp cũng là của chư tăng học thuộc lòng và kiên trì dạy truyền miệng rất nhiều đời. Sau khi Đức Thế Tôn Phật nhập diệt 200 năm sau mới có chữ viết, còn trước đó hoàn toàn nhờ vào Tăng Bảo học thuộc lòng truyền cho học trò để gìn giữ Pháp Bảo . Cho tới nay thì sách có rất nhiều, Internet v.v. cho quí vị đọc mà nói không tin Tăng? Chư tăng góp nhặt từng mẩu chuyện sau gom lại thành sách cũng do chư tăng làm cho tới thế kỷ này. Phát tâm ấn tống cho không để người có thể đọc không phải mua vì mục đích là thí pháp của chư tăng. Ông không tin tăng thì cũng nên suy nghĩ lại đi. Tăng là con của Phật, người mà Phật tin tưởng là sẽ chịu trách nhiệm hoằng Pháp lợi sanh lâu dài mà không tin Tăng, người thừa kế gia tài Pháp Bảo của Phật sao? Ông làm động tới cả tăng đoàn rối. Dukha!

Tăng là người mà chúng sanh phải mang ơn mỗi khi ông có được sách để đọc tiếng Việt. Tăng thông dịch kinh. Tăng viết sách không bán, chỉ Cho không. Nếu không sẽ bị chỉ trích Tăng làm tiền. Cơm chùa ăn miễn phí, nếu không sẽ bị nói làm tiền. Phật tử lên chùa xả rác, dùng nước, v.v. cũng miễn phí, chùa cũng chẳng bắt ai trả tiền hay quyét dọn
Người nói không tin vào Tăng Bảo rất đáng thương vì mang tâm bất kính, bất tín, bất từ, bất bi, với tăng.

Thật tội nghiệp chúng sanh trầm luân trong bể khổ mà cứ tưởng là vui.

Leave a Comment