Sinh Nhật Sư Cô Thích Nữ Hạnh Trì

Tối chủ nhật sau khi đưa đám đạo hữu Thiện Chiếu-Nguyễn Văn Phác trở về Tịnh Thất vào lúc 10pm.

Sư Phụ: “Adiđà Phật, Mallika con, mọi người về chưa?

Mallika:” dạ thưa sư phụ còn con và Sona”

Sư Phụ: “Sao con chưa cho Sona về, sáng mai thứ 2 phải đi học sớm. Con về đi khỏi đợi sư phụ, ở chùa cả ngày rồi, 15 phút nữa sư phụ tới chùa.

Mallika “dạ Sona ngủ trong phòng nãy giờ, con đợi sư phụ về.”

Sư Phụ: “Con đợi sp có việc gì không?”

Mallika: “dạ thưa con muốn gặp sư phụ”

Sư Phụ: “???”

Mallika tiếp: “thôi xin sư phụ lái xe cẩn thận”.

Sư Phụ: “Mallika con, nếu a Tea Masters absent 2 lần không được làm master nữa phải học lại”.

Mallika: “dạ, để sư phụ lái xe cẩn thận, con đợi ở chùa” …”

Tới chùa rồi. lầm bầm: “Sao tối den vậy?”
vái Phật, cất đãy và Y, ra nhà ăn, mở cửa, mở đèn…

Quá ngạc nhiên…

Vậy mà những Phật Tử thuần thành và các thiền sinh nhí của Tháp Xá Lợi vẫn đợi làm “surprised” sư cô.

Bước vào Tịnh Thất , “You are so sweet…”

Xin cảm niệm công đức và ân đức quí Phật tử có lòng từ bi dành cho sư cô.
Sư cô không có con ngoài đời. Nhưng; nhờ Hồng Ân của Tam Bảo, sư cô có những người con biết sống trong đạo “Từ; Bi; Hỉ; và Xả” thật tuyệt vời. Bài diễn văn của Mallika hay lắm, qúi vị có đồng ý không?

Xin chắp hai tay nguyện cho tất cả Phật tử tại Bảo Tháp Xá Lợi luôn được đi trên con đường giác ngộ và thoát khỏi khổ đau.

What ever you give today
May it return on your needy day.

sư cô
Nguyện hồi hướng công đức về pháp giới chúng sanh.

Leave a Comment