Thơ Cung Thỉnh Chư Tôn Thiền Đức dự lễ Phật Đản

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Chúng con hiệp chưởng khể thủ khẩn thiết cung thỉnh chư tôn thiền đức từ mẫn thương xót quang lâm Bảo Tháp Cửu Phẩm Liên Hoa chứng minh Đại lễ Phật Đản lần thứ 2556 và nhất tâm chú nguyện mở Bảo Tháp Xá Lợi để cho hàng Phật tử chiêm bái. Chư tôn đức từ bi hứa khả hiện diện tại buổi lễ là một khích lệ và phước báu lớn cho chúng con. 

Chúng con xin hiệp chưởng khể thủ đảnh lễ cung thỉnh. Nguyện cầu chư tôn thiền đức pháp thể khinh an, Phật sự mãn-ý. Chúng con xin chắp hai tay cúi đầu cung kính đảnh lễ quý ngài. Nam Mô Adi Đà Phật. 

Thay mặt Ban Tổ Chức,
Tìkheoni Thich nữ Hạnh Trì
Ấn ký

Lược sơ chương trình – Program 

09:30 am – Phật tử vân tập – arrive – registration 
10:00 am – Bắt đầu lễ – Beginning ritual ceremony – puja
Thuyết pháp – Dharma preach 
Cử hành Đại Lễ – Begin Puja 
Tắm Phật – Bathe the infant Buddha statue 
Mở Bảo Tháp Xá Lợi – Opening the Mandala
Cúng dường Trai Tăng – Sanghadana serve Southerners/Northerners together
Văn nghệ cúng dường – Nhóm Tuệ Đăng; Thai Dances…Thiếu nhi Bảo Tháp…

Phật tử thọ trai – Free vegetarian lunch
3:00pm – Thí thực – offering to pretas 
Hoàn mãn

Tịnh Thất Hòa Bình

Phật Lịch 2556

 

Leave a Comment