Thơ Mời Dự Lễ Phật Đản – ngày 04.08.2012

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính gởi quý Phật tử và thân hữu đồng hương; 

Thấm thoát đã qua một năm chúng ta chưa có dịp gặp lại tại Bảo Tháp Cửu Phẩm Liên Hoa để cùng nhau hợp âm dâng lời ca tụng ngợi khen Đức Thế Tôn Phật Bổn Sư Sư Thích Ca Mâu Ni. Vì nhân duyên đó, THƠ MỜI này chuyên chở sự thành tâm đến mời qúy vị phát tâm Ba La Mật về Bảo Tháp Xá Lợi hợp sức tổ chức đại lễ Phật Đản để kỷ niệm và tung hô cúng dường lên ân đức sâu dày của Đức Từ Phụ Thích Ca.

Đại lễ sẽ được sự chứng minh của chư tôn thiền đức Tăng già đến từ Âu Châu, từ Úc Châu. May mắn hơn nữa là quý chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni từ vùng Bay Area sẽ quang lâm chú nguyện cho ngày đại lễ Phật Đản tại Bảo Tháp Cửu Phẩm Liên Hoa . 

Sự phát tâm hoan hỷ góp mặt của quý đạo hữu tại Bảo Tháp sẽ là một lễ phẩm cúng dường vô cùng cao qúy.

Cuối thơ chúng ta cùng chắp tay cầu nguyện Tam Bảo phóng đại bi quang che chở và gia hộ cho ngày đại lễ được mỹ mãn. Nguyện xin Chư Phật gia hộ quý đạo hữu và gia đình được khỏe mạnh và may mắn.

Đễ tránh sự thiếu sót, xin gởi thiệp hồi âm về sớm để sự đón tiếp được tươm tất.

Được đảnh lễ Tháp Xá Lợi là một phước báu hiếm có trong đời.

TM Ban Tổ Chức, SC Thích Nữ Hạnh Trì. Trân trọng kính mời. Nam mô Adi Đà Phật.

Lược sơ chương trình – Program 

9:00-9:30 am – Phật tử vân tập – Buddhists arrive .
10:00 am = Bắt đầu lễ – Beginning ritual ceremony 
Thuyết pháp – Dharma teaching
Cử hành Đại Lễ – Beginning Puja 
Tắm Phật – Bathe the infant Buddha statue
Mở Bảo Tháp Xá Lợi – Opening the Mandala
12:00 pm = Cúng dường Trai Tăng-Dana -Serve
Southerners/Northerners together

Văn nghệ cúng dường/Entertainnment- Nhóm Tuệ Đăng/Thai dances/Youth
Xin cầm phù hiệu thơ để được vào Tháp

Tịnh Thất Hòa Bình

Phật Lịch 2556

Leave a Comment