Mỗi ngày cùng xem một bài kinh ngắn – Kinh Pháp Cú. (20/8/2018)

Phẩm Song Yếu
Đức Thế Tôn Phật dạy:

Ý là chủ dẫn đầu các pháp (các hành động)

Do Ý ta làm điều thiện

Cũng do ý ta làm điều ác

Dù điều thiện hay điều ác mà

Ta nghĩ và làm.

Do ta tạo ra chúng nên

chúng sẽ luôn theo ta như bóng theo hình.

Vậy hãy nên nghĩ và làm các điều thiện.

Vậy không nên nghĩ và làm các điều bất thiện.

Thân tâm sẽ được lợi lạc

Chư Phật sẽ hoan hỷ

Là phước đức của tự thân.

 

Leave a Comment