Phát quà và khám bệnh tai thôn Chí Thì Xã Yên Cường Huyện Bắc Mê TP Hà Giang

Phát quà và khám bệnh tai thôn Chí Thì Xã Yên Cường Huyện Bắc Mê TP Hà Giang

Posted by Hao Hung Tran on Saturday, August 11, 2018

Phát quà và khám bệnh tai thôn Chí Thì Xã Yên Cường Huyện Bắc Mê TP Hà Giang

Phát quà và khám bệnh tai thôn Chí Thì Xã Yên Cường Huyện Bắc Mê TP Hà Giang

Posted by Hao Hung Tran on Saturday, August 11, 2018