Các Phật sự miền Bắc Việt Nam

Giúp làm đường làng

In và dâng khỏang 30,000 các lọai Kinh Phật cho một số chùa tại các tỉnh như Thái Bình, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình, Lâm Đồng, Đồng Nai

Xây dựng tòan bộ chùa Hoa Lau do Sưcô Thích Nữ Hạnh Trì (đệ tử Hòa Thượng Thích Như Điển-chùa Viên Giác, Đức quốc)cúng dường tiền và xây dựng gồm có:

  1. Xây Chùa Hoa Lau (2 tầng kiểu cổ)

  2. Cổng Tam Quan

  3. 1 Tượng Phật bằng đồng

  4. Tháp địa Tạng và tượng

  5. Đại Thế Chí Tháp và Tượng Bồ Tát

  6. Nhà tăng

  7. Quan Âm Tháp

  8. Tháp Di Đà (Quang Hy Vu cúng), Tượng A Di Đà (do Tammy Ha-Nguyên Thiện cúng)

  9. Tượng Quan Âm (chị em Thảo và Thu — Chơn Mãn)

  10. 3 tượng Phật A Di Đà và 30 tượng Quan Âm do Phật tử của hội I’m for World Peace foundation-Tịnh Thất Hòa Bình cúng.

[nggallery id=6]

Leave a Comment