Mỗi ngày cùng xem một bài kinh ngắn – Kinh Pháp Cú.(23/8/2018)

 

Nếu ai luôn nghĩ: “Nó nói xấu  và hại tôi; Nó cướp và hơn tôi.”

Ai ôm long thù hận như thế, thì hận thù không thể hết.

“Nó nói xấu và hại tôi; nó cướp và hơn tôi!”

Ai bỏ được lòng oán hận này,  thì hận thù suy vi.

Vậy nên giải toả tâm oán hận ta sẽ được phước vô lậu.

Pháp Cú Phẩm Song Yếu số 2

 

Leave a Comment