Lễ Nhạc: Invitation to the Devas – Thỉnh Chư Thiên

Music composed by: Lê Minh-Luân

Invitation to the Devas là bài kinh “Thỉnh Chư Thiên” được các nhà sư Nam Tông phái đọc tụng trước khi vào pháp giảng. Để tìm hiểu thêm bài kinh này thì các bạn có thể search trên Google, sẽ thấy đầy đủ phần tiếng Pali, tiếng Anh, và bản dịch Việt ngữ.

Để tiện việc dạy nhạc cho các tiểu thiền sinh tại Tịnh Thất Hòa Bình được dễ dàng, sư cô Thích Nữ Hạnh Trì Oceanvirtue Sakyata đã khuyến khích Minh Luân phổ nhạc bài kinh này.

Namo Sakya Muni Buddha
August 2017

An invitation to listen to the teaching of the Buddha addressed firstly to the devas in world systems all around and then to those in the various levels of this one as well as those in various places on earth. It concludes with the repetition three times of the declaration: this is the time to hear the Dharma.

 

Leave a Comment